NONAMAJABATANMASA BHAKTI
1NUR HALIMAHKETUA
2MULYANISEKRETARIS
3MENAH DIANABENDAHARA
4SRI ATUNKADER GIZI
5NUR ASANAHKADER IMUNISASI
6NUR ASIYAHKADER PENCEGAHAN PENYAKIT
7SALKHAKADER KIA